ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
...
...
...
...
...
...
...
...
...

"พัฒนาศักยภาพแรงงาน สู่มาตรฐานสากล" สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เปิดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 2 สาขา คือ

1. สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 24 คน

2. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 14 คน

ให้กับแรงงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 และทดสอบฯระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เพื่อส่งเสริมศักยภาพของแรงงาน ให้มีความสามารถในการทำงานที่เป็นมาตรฐานตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ


ว้นที่ข่าว : 25/3/2562 10:47:22
ปิดหน้าจอ