หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สตูล บูรณาการฝึกอบรม ธนาคารออมสิน ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๑๔๓ คน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
สนพ.สตูล บูรณาการฝึกอบรมร่วมกับ ธนาคารออมสิน
ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ (ช่างประชารัฐมืออาชีพ)
 
สาขา ความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๒ รุ่น รวม ๑๔๓ คน แยกเป็น
 
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๓ คน
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙๐ คน

ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ๓ ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ว้นที่ข่าว : 19/12/2562