หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

โครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

...
...
...
...
...
...

        ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ดำเนินการจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ และโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การใช้เครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ (ม.๒๖) โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสถานประกอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ๓ ชั้น เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 29/11/2562