สำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2563
 
สำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2563

เรียน เจ้าของสถานประกอบกิจการ / หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล /ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ขอความร่วมมือจากท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2563 เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 24:00 น.

         สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลตอบกลับตามแบบสำรวจผ่านระบบลิงค์ออนไลน์ หรือ QR Code  จักขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ https://forms.gle/5KahHev6Bbc7iut59