กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 
กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 
ระเบียบคกก. - หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม พ.ศ. 2558 ดาว์นโหลด

ระเบียบกระทรวงแรงงาน - แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2558
ดาว์นโหลด

ประกาศคกก. - องค์กรอาชีพ และประเภทหน่วยงานของรัฐ ดาว์นโหลด

ประกาศคกก. - วิธีการรายงานผล ดาว์นโหลด

ประกาศคกก. - ผู้ประเมิน ดาว์นโหลด

ประกาศคกก. - ผู้ประกอบกิจการที่ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ดาว์นโหลด

ประกาศคกก. - แบบบัตรผู้ประเมิน ดาว์นโหลด

 
ประกาศคกก. - กำหนดจำนวนการจ้างงานของผู้ประกอบกิจการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ ดาว์นโหลด

ประกาศคกก. - การประเมิน ดาว์นโหลด

ประกาศกระทรวงแรงงาน - อัตราค่าบริการของศูนย์ประเมินที่เป็นองค์กรอาชีพ ดาว์นโหลด

ประกาศกระทรวงแรงงาน - สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดาว์นโหลด

ประกาศกระทรวงแรงงาน - กำหนดประเภท ขนาด และท้องที่ที่ผู้ประกอบกิจการ ดาว์นโหลด

คำสั่งกระทรวง ที่ 111-58 - แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาว์นโหลด