หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี


นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี

วัน/เดือน/ปีเกิด : ึ07 กันยายน 2510

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน

 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จักรพรรดิมาลา