หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี


นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์
ชื่อ - นามสกุล : นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี

วัน/เดือน/ปีเกิด : 30 พฤศจิกายน 2502

ประวัติการศึกษา
  • ครุศาสตรบัณฑิติ(ศิลปหัตถกรรม) วิทยาลัยครูจันทราเกษม  19 ต.ค. 2530


ประวัติการทำงาน
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน
2 ตุลาคม 2534 นักวิชาการแรงงาน 5 สพร.กลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1 เมษายน 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6 สพร.กลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
31 มกราคม 2546 นักวิชาการฝึกอาชีพ 6 ว ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
29 สิงหาคม 2546 นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
1 ตุลาคม 2549 นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
1 เมษายน 2552 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม
1 เมษายน 2555 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
12 พฤศจิกายน 2555 นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม
25 พฤศจิกายน 2556 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก
1 ธันวาคม 2558 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง
18 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๑