รับสมัครฝึกอบรมโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกีนรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
รับสมัครฝึกอบรมโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกีนรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ใบสมัครฝึกอบรม : http://www.dsd.go.th/Samutsongkhram/Region/Show_Doc?CATEGORY_DOCUMENT_ID=270&filter=