ประกาศทำเนียบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 สามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
ประกาศทำเนียบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 สามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย