กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีวิธีการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน 2 ระบบ ดังนี้
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีวิธีการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน 2 ระบบ ดังนี้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีวิธีการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน 2 ระบบ ดังนี้ 
1.  ระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
     (
Quick Win Initiative) 
2.  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
      ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    
1.  การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียนกรม (Quick Win Initiative)
     1.1 ช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 ลำดับ  ช่องทาง  ผู้รับผิดชอบช่องทาง
 1  ผู้บริหารกรม  อธิบดี รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม
 2  โทรศัพท์สายตรง
0 2245 3579
 กองการเจ้าหน้าที่
 3  E-mail : dsd_clean@hotmail.com  กองการเจ้าหน้าที่
 4  ตู้รับฟังความคิดเห็น  หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน


      1.2 ขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 ลำดับ  ผู้รับผิดชอบช่องทาง  รายละเอียดการดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 1  ผู้รับผิดชอบช่องทาง
การร้องเรียนทุกช่องทาง
 ส่งเรื่องร้องเรียนต่อกองการเจ้าหน้าที่  ภายใน 1-2 วันทำการ
 2  กองการเจ้าหน้าที่  พิจารณาตรวจสอบเสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชา
 7 วัน
 3  กองการเจ้าหน้าที่  แจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินการ
เบื้องต้น
 ภายใน 15 วันทำการ
 4  หน่วยรับผิดชอบ  ดำเนินการตรวจสอบ สอบสวน
ข้อเท็จจริง ตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กำหนดและรายงานผลการดำเนินการ
 ทุก ๆ 30 วัน จนกว่าจะ
ดำเนินการเรื่องแล้วเสร็จ
 5  กองการเจ้าหน้าที่  แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียน
ได้รับทราบ
 ภายใน 15 วัน

        หมายเหตุ : กรณีการร้องเรียนที่ไม่ปรากฎชื่อ/ที่อยู่ผู้ร้องเรียน แต่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องตรวจสอบ 
                          เช่น มีหลักฐานแนบมาพร้อมหนังสือร้องเรียน นั้น ให้ยกเว้นขั้นตอนที่ 2 และ 5


2.  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
     ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

     ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ ตาม file ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

3.  ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องทุกข์-ร้องเรียน
     เอกสารแบบฟอร์มตาม file ที่แนบมารพร้อมนี้


4.  เอกสารการเผยแพร่เรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
     เอกสารตามไฟล์แนบที่ 3
 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ไฟล์แนบ :: 68_File_dsdhr-R0DmPFri122055_21062559115723_.doc ดาวน์โหลด