สมาร์ทเลเบอร์ (SMART LABOUR) แอปพลิเคชั่นบริการด้านแรงงานทุกที่ ทุกเวลา ตอบสนองคนทำงานยุคดิจิทัล
 
สมาร์ทเลเบอร์ (SMART LABOUR) แอปพลิเคชั่นบริการด้านแรงงานทุกที่ ทุกเวลา ตอบสนองคนทำงานยุคดิจิทัล

SMART LABOUR

 

            นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในภาครัฐ (e-Government) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ จะต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและโปร่งใส  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

            กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามนโยบายข้างต้น โดยให้มีการพัฒนา Mobile Application ในชื่อ SMART LABOUR เป็นการตอบสนองความต้องการของคนทำงานในยุคดิจิทัล ให้เข้าถึงบริการด้านแรงงานที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) โดยให้มีบริการข้อมูลข่าวสาร/สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงาน พร้อม 4 บริการหลักระยะแรก ได้แก่ 

             ค้นหาตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ 

             ตรวจสอบเงินสะสมของผู้ประกันตนกรณีชราภาพ 

             ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านสวัสดิการแรงงาน และติดตามผลการจัดการปัญหา

             ค้นหาหลักสูตรการอบรมฝีมือแรงงาน และหลักสูตรที่เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

            ทั้งนี้ สามารถค้นหาและดาวน์โหลด SMART LABOUR แอปพลิเคชั่น จาก Google Play ในระบบแอนดรอยด์ (Android) และจาก App Store ในระบบไอโอเอส (iOS) ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือค้นหาผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application Center: GAC) 

            โดยบริการระยะต่อไป สามารถสมัครงานได้ในทุกที่ ทุกเวลา พร้อม Matching ตำแหน่งงานระหว่างผู้หางานทำกับนายจ้าง ทั้งสามารถตรวจสอบสถานะผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33, 39 และ 40 รวมทั้งตรวจสอบสถานพยาบาลที่เลือกไว้ ตลอดจนตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ด้วย

     

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.mol.go.th/anonymouse/news/46084

ไฟล์แนบ :: 68_File_khuumuueaesdngkhuentnkaaraichngaan_smart_labour_29042559114713_.pdf ดาวน์โหลด