ข่าว หน้าแรก > เว็บไซต์แนะนำ
เว็บไซต์แนะนำ
 
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
E-mail กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน E-mail กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักรับรองความรู้ความสามารถ สำนักรับรองความรู้ความสามารถ
สำนักผู้ตรวจราชการกรม สำนักผู้ตรวจราชการกรม
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมาย
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง กองคลัง
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
กองแผนงานและสารสนเทศ กองแผนงานและสารสนเทศ
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
หน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
ศพจ.กาญจนบุรี ศพจ.กาญจนบุรี
ศพจ.ประจวบคีรีขันธ์ ศพจ.ประจวบคีรีขันธ์
ศพจ.เพชรบุรี ศพจ.เพชรบุรี
ศพจ.นครปฐม ศพจ.นครปฐม
ศพจ.สมุทรสาคร ศพจ.สมุทรสาคร
ศพจ.สมุทรสงคราม ศพจ.สมุทรสงคราม
สพภ.ราชบุรี สพภ.ราชบุรี
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
ช่อง YouTube ช่อง YouTube นำเสนอวิดีโอต่างๆของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
เพจ Facebook ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เพจ Facebook ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ