หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ขอเผยแพร่งบทดลอง pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 10 5 11/11/2562 ดาวน์โหลด
ขอเผยแพร่งบทดลอง pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 27 13 11/10/2562 15/10/2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมกพร.ปจ. ครั้งที่ 2 /2562 folder รายงานการประชุมกพร.ปจ. ครั้งที่ 2 /2562 63 42 14/08/2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผน ครั้งที่ 1/2562 pdf ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝี ม ื อแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ อายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 62 30 08/08/2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผน ครั้งที่ 1/2562 folder รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผน ครั้งที่ 1/2562 56 39 25/07/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ pdf รายงานการประชุม กพร.ปจ.ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 135 94 01/04/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ pdf ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 86 58 19/03/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ที่ 235/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำหน่วยงาน 83 52 19/03/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ที่ 236/2561 เรื่องนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 77 51 19/03/2562 ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ folder ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 231 128 07/01/2562 ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ pdf คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ที่ 123/2561 เรื่องนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 221 158 04/10/2561 ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ folder มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 301 196 10/06/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 47 รายการ