ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสันติ - บำรุงคุณากร 1 สิงหาคม 2540 - 15 กุมภาพันธ์ 2541 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
นายปกรณ์ - สุขพินิจ 16 กุมภาพันธ์ 2541 - 1 มีนาคม 2541 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสมบัติ - ศิลาเกษ 2 มีนาคม 2559 - 16 สิงหาคม 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวเกยูร - คณารุ่งเรือง 17 สิงหาคม 2543 - 19 พฤศจิกายน 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
นางจริยาพร - สุวรรณมงคล 20 พฤศจิกายน 2544 - 12 พฤษภาคม 2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
นายชาญยศ - ชินวุฒิสันต์ 13 พฤษภาคม 2547 - 1 พฤศจิกายน 2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวชุติมา - เหตานุรักษ์ 2 พฤศจิกายน 2547 - 23 ตุลาคม 2551 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
นายพิสิฐ - พงศ์พัฒนกิจโชติ 24 ตุลาคม 2551 - 6 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสวรรค์ - กุลชนก 7 พฤษภาคม 2552 - 11 พฤษภาคม 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
นางวิจิตรา - บูรณะวานิช 2 กรกฎาคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวสุมาลี - สุวรรณเกต 1 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
 


รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ