หน้าแรก > วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์
 

วิสัยทัศน์
             พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน สานสร้างเครือข่าย ตอบสนองความต้องการของพื้นที่

 

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
๒. การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
๓. การขยายความร่วมมือ และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน