ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

 

(ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุง)

 

(*ท่านผู้ใช้บริการสามารถรับข่าวสารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มเติมได้ที่

 

หน้าเพจ Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

 

https://www.facebook.com/SamutsongkhramDSD)

-----------------------------------

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝี ม ื อแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ อายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประชุมกพร.ปจ. ครั้งที่ 2 /2562

----------------------------------------------------

นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ !คลิก

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ที่ 123/2561 เรื่อง นโยายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  !คลิก

คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ที่ 235/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำหน่วยงาน คลิก!

คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ที่ 236/2561 เรื่องนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน คลิก!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามของเรามี ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง และฝากติดตามคลิปการฝึกอบรมและกิจกรรม ต่างๆ
ของศูนย์ฯ ได้ทาง youtube ช่อง Samut Skill,facebook,google+