ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

 

ตัวอย่่างขั้นตอนการสมัครฝึกอบรม ออนไลน์

 

 

ขออนุญาตเจ้าของภาพจากเพจ facebook : SALE HERE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

หน้าเพจ Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

 

https://www.facebook.com/SamutsongkhramDSD)

-----------------------------------

 

 

 

 


 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝี ม ื อแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ อายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด กพจ.ปจ. ครั้งที่ 1/2563

---------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2563

---------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประชุมกพร.ปจ. ครั้งที่ 2 /2562

---------------------------------------

 

ขอข้อมูลแผนและผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการให้ความรู้ ฝึกอบรมสัมมนา และฝึกอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม งปม 62 และ 63

----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ !คลิก

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ที่ 123/2561 เรื่อง นโยายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  !คลิก

คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ที่ 235/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำหน่วยงาน คลิก!

คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ที่ 236/2561 เรื่องนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน คลิก!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามของเรามี ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง และฝากติดตามคลิปการฝึกอบรมและกิจกรรม ต่างๆ
ของศูนย์ฯ ได้ทาง youtube ช่อง Samut Skill,facebook,google+