คนมีทักษะ มีงานทำและได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
 
คนมีทักษะ มีงานทำและได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

คนมีทักษะ มีงานทำและได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ