ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางปราณี - เหล่าหะเกียรติ 9 มีนาคม 2541 - 1 ธันวาคม 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
นายนพดล - รอดเรื่องเดช 1 ธันวาคม 2542 - 3 มีนาคม 2546 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
นายโฆษิต - ถาวระ 3 มีนาคม 2546 - 29 พฤศจิกายน 2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
นายโฆสิทธิ์ - แก้วพวง 27 กุมภาพันธ์ 2558 - 14 กุมภาพันธ์ 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
นางจิราภรณ์ - วงศาโรจน์ 14 กุมภาพันธ์ 2549 - 1 มิถุนายน 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
นางนฤมล - คงไพบูลย์ 1 มิถุนายน 2552 - 2 สิงหาคม 2553 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
พันโทหญิง รุ่งอรุณ - เกิดโภคา 2 สิงหาคม 2553 - 14 มีนาคม 2554 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
นายสันติพงศ์ - สนธิ 14 มีนาคม 2554 - 28 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
นางสมพร - ศรีธูป 29 มิถุนายน 2555 - 28 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
พันโทหญิง รุ่งอรุณ - เกิดโภคา 27 ตุลาคม 2558 - 19 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
นายชัยชนะ - เดชแพ 22 มิถุนายน 2558 - 23 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
นายสุชาติ - เงินสุข 29 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ