หน้าแรก > ภารกิจ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ภารกิจ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
 

วิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กำลังแรงงานไทยมีทักษะได้มาตรฐานสากล

พันธกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1. จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2. พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภารกิจ

1. การฝีกเตรียมเข้าทำงาน

2. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

3. การฝึกอาชีพเสริม

4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

5. การดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน