หน้าแรก > ประวัติความเป็นมาของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
 

ความเป็นมา

 

            ด้วยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ และเมื่อปีงบประมาณ 2539 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งโครงการจำนวน 100 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร โดยผูกพันงบประมาณปี 2540-2541

                 โดยเหตุที่จังหวัดสมุทรสาครไม่มีที่ราชพัสดุ หรือที่สาธารณะประโยชน์เหลืออยู่ จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรสาครและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้หาที่เอกชน เพื่อขอบริจาค ด้วยราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งความประสงค์บริจาคที่ดินเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 25 ไร่ 190 ตารางวา เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และผู้บริจาคที่ดิน คือ นางวีณา ตะเคียนนุช  (ศิลาสุวรรณ) ได้ทราบว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิตวัดพันธุวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2539 จึงประสงค์จะกราบบังคมถวายที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อทรงมอบแก่จังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาเห็นว่า เป็นความปรารถนาอันแรงกล้า ของผู้บริจาคที่ดิน และเป็นศิริมงคลแก่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ทางจังหวัดจึงขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ ณ สถานที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2539 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประทานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2541