หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


นายสุชาติ เงินสุข
ชื่อ - นามสกุล : นายสุชาติ เงินสุข

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

วัน/เดือน/ปีเกิด : 11/08/2504

ประวัติการศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประวัติการทำงาน

-เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-