ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
 
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)

กรมการจัดหางาน ได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)และนำระบบสารสนเทศบริการจัดหางาน บนเว็บไซต์มาใช้ เพื่อให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ ทั้งในส่วนคนหางาน และนายจ้าง/สถานประกอบการ