ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
e-books คู่มือสำหรับประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
85
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
77
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง)
70
การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
48
การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
55
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
57
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
56
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
46
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
54
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
57
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ