ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
e-books คู่มือสำหรับประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
116
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
99
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง)
85
การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
63
การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
75
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
79
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
87
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
58
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
73
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
74
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ