ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
e-books คู่มือสำหรับประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
101
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
85
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง)
74
การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
54
การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
61
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
66
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
65
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
50
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
58
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
63
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ