ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
e-books คู่มือสำหรับประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
108
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
91
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง)
80
การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
56
การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
67
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
73
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
71
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
53
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
63
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
68
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ