ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
e-books คู่มือสำหรับประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
126
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
111
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง)
94
การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
69
การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
85
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
88
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
94
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
73
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
80
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
83
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ