หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สกลนคร ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

              วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๐ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานประกอบกิจการ จำนวน ๕๐ คน
             นายวิเชียร กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ หน่วยงานรัฐ สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสกลนคร เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเป้าหมายให้นำเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้ในการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และให้ผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ส่งเสริมความปลอดภัยด้านสาธารณะประโยชน์ ผู้ประกอบอาชีพต้องมีใบรับรองความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพควบคุม สาขาแรกที่ประกาศใช้คือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน จะได้รับสิทธิประโยชน์อีกด้วย


ว้นที่ข่าว : 15/12/2560