หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร Kick off ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

            วันที่ 14 ธ.ค. 60 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอาชีพ สาขาการทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง เป็นการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน เพื่อพัฒนาต่อยอดด้านการตลาดแบบครบวงจร สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงจัดหาช่องทางการตลาด ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่มให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันทุกด้าน 
         ในการนี้ นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรดอนตาล บ้านดอนตาล ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 15/12/2560