หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ดำเนินโครงการ "1ตำบล 1ช่างไฟฟ้า"

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครดำเนินโครงการ "1ตำบล 1ช่างไฟฟ้า" มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 1.ฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเดินสายประจำชุมชน ระยะ เวลา 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21- 23 พฤศจิกายน 2560 2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และ 3.ประเมินความรู้ความสามารถ(License) ให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ในการนี้ นายชอบ ม่วงย้าย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธี และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสกลนครเข้าร่วมในพิธี โดยมีนายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสกลนคร กล่าวรายงาน โครงการนี้ได้รับสนันสนุนค่าใช้จ่ายจากการไฟฟ้าฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ของการฝึกอบรมฝีมือฯ การทดสอบมาตรฐานฯ และค่าธรรมการทดสอบมาตรฐาน ฯ ค่าธรรมเนียมการประเมินความรู้ความสามารถ(สำหรับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 22/11/2560