หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สกลนครจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

            นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์) เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ วาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้คือ 1.ขอความเห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 2. การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนครงบประมาณ พ.ศ.2561 3. เตรียมการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ปี พ.ศ.2562-2564 รองรับ Thailand 4.0 เพื่อให้การกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนากำลังแรงงานภายในจังหวัด มีความสอดคล้องกับความต้องการแรงงานและยุทธศาสตร์ของจังหวัด


ว้นที่ข่าว : 26/09/2560