หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร


นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์
ชื่อ - นามสกุล : นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วัน/เดือน/ปีเกิด : 20/02/2503

ประวัติการศึกษา

ป.๗     โรงเรียนวัดปากน้ำ 

มศ. ๓  โรงเรียนศรียาภัย

ปวช.    ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ปวส.    ช่างโลหะ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           นครราชสีมา

ปริญญาตรี  คอ.บ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิทยาลัยเทดโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์

 ประวัติการทำงาน

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

สังกัด

16 ก.ค. 2533

นักวิชาการฝึกอาชีพ3

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง

16 ก.ค. 2535

นักวิชาการฝึกอาชีพ4

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง

1 ต.ค. 2537

นักวิชาการฝึกอาชีพ5

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง

27 เม.ย.2541

เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค

ตะวันออกจังหวัดชลบุรี

31 ม.ค.2546

นักวิชาการฝึกอาชีพ 6ว

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค

ตะวันออกจังหวัดชลบุรี

27 มิ.ย.2548

นักวิชาการฝึกอาชีพ 6ว

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

11ธ.ค.2551

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

26 ก.ย.2557

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ชำนาญการพิเศษ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)