การปลุกจิตสำนึกการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2561
 
การปลุกจิตสำนึกการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2561

กระบวนงานที่มีความเสียงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

ภายในหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

จำนวนไฟล์แนบ (5)

 

ไฟล์แนบ :: 59_File_กระบวนงานที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ_08032560114329_.zip ดาวน์โหลด