หน้าแรก > โครงสร้างบุคากร
โครงสร้างบุคากร
 

 
นางนฤมล พนาสนธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

 

 

 


นายบัญชา  พลสง่า
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
นางสาวทองจันทร์ ทับทิม
นักวิชการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

นางสาวนิตติยา  หัดรัดไชย
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
นายธิติวัฒน์  จันดาคูณ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวนิตติยา  หัดรัดไชย
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

นายกิตติภัค  ภักดีโชตศักดา
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค


นายกิตติภพ  หมวดเพชร
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3


นางสาวนุจรี  ปักกาโร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายสุระพงษ์ ฉัตร์อินทร์
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช2

นางนงค์นุช เทพรัตน์
พนักงานประจำสำนักงาน
   

นางสาวศิริพร  งามเหมือน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายยุตติศักดิ์  รอดไธสง
ครูฝึกมือแรงงานระดับ ช3
   
นางสาวเบญจภา หาญใจไทย
พนักงานประจำสำนักงาน

นายพูนศักดิ์  รอดไธสง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
   


 

นางสาวน้ำฝน เกี๊ยเต๊ะ
ลูกจ้างกองทุนฯ

     
นายสรศักดิ์ ชำนาญจุ้ย
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค