หน้าแรก > โครงสร้างบุคากร
โครงสร้างบุคากร
 

 
นางนฤมล พนาสนธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

 

 


นายบัญชา  พลสง่า
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นางสาวนิตติยา  หัดรัดไชย
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

นางสาวนุจรี  ปักกาโร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
นายธิติวัฒน์  จันดาคูณ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายบัญชา  พลสง่า
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
นายสุระพงษ์ ฉัตร์อินทร์
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช2


นางสาวศิริพร  งามเหมือน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน


นางสาวนุจรี  ปักกาโร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายยุตติศักดิ์  รอดไธสง
ครูฝึกมือแรงงานระดับ ช3

นายกิตติภพ  หมวดเพชร
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3

นายกิตติภัค  ภักดีโชตศักดา
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

นางนงค์นุช เทพรัตน์
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวสุธาทิพย์ ช่างเหล็ก
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายพูนศักดิ์  รอดไธสง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นางสาววริศรา สายทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวเบญจภา หาญใจไทย
พนักงานประจำสำนักงาน

นายสรศักดิ์ ชำนาญจุ้ย
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค