หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

วันนี้(8 ก.พ.61) นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่จะประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีมาตรการจูงใจด้านการยกเว้นและลดหย่อนภาษีอากร การให้สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และให้ความรู้แก่ผู้ที่จะประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทำงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 75 คน ดำเนินการสัมมนา ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 09/02/2561