หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างทาสีอาคาร(๓๐ ชม.)
 
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างทาสีอาคาร(๓๐ ชม.)