ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑