หน้าแรก > ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่เลขที่  224  หมู่ที่  15  ตำบลหนองแวง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ก่อตั้งเมื่อ วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2538  เริ่มแรกไประสานงานกับจังหวัดร้อยเอ็ด  ในการจัดหาที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งศูนย์ฯ  และด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน  เช่น  สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานงานกับกรมธนารักษ์  เพื่อขอใช้ที่ดินราชพัสดุเป็นสถานที่ก่อสร้าง  จากนั้น  จึงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด  ในที่ดินหมายเลข  รอ  573  ตำบลหนองแวง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  เนื้อที่  19–3–97  ไร่

แผนที่ตั้งหน่วยงาน