สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเปิดฝึกอบรม สาขา DSD Smart Farmers
...

21-23 มี. ค. 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเปิดฝึกอบรม สาขา DSD Smart Farmers ให้แก่เกษตรกรยุคใหม่ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด

 


ว้นที่ข่าว : 1/4/2562 16:32:21
ปิดหน้าจอ