ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริม
...
...

13 มี.ค.  2562  สนพ.ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ บริษัท เมืองทองมอเตอร์ จำกัด และ      โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี  เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ การฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ  และประชาสัมพันธ์เงินกู้ยืมกอทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 13/3/2562 0:00:00
ปิดหน้าจอ