ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
...
...
...
ขั้นตอนการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
1. มาตามวันและเวลาที่นัดหมาย (ระบุในบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน) โปรดแต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดพนักงาน
2. นำบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอลงทะเบียน (ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียน 2 ฉบับ)
3. รับฟังการชี้แจงขั้นตอนการประเมินจากเจ้าหน้าที่
4. เข้ารับการประเมินตามลำดับที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. การประเมินใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที (เมื่อประเมินแล้วเสร็จสามารถเดินทางกลับได้เลย)
6. ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินทางเวปไซด์ด้วยระบบ QR Code (ประมาณ 5 วันทำการ)
7. ผู้ผ่านการประเมิน ดำเนินการ ดังนี้
ติดต่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตรประจำตัวช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ในวันและเวลาทำการ)
7.1 กรณีติดต่อด้วยตนเอง นำบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่
7.2 กรณีตัวแทน ต้องมี หนังสือมอบอำนาจ F-SDD-02 พร้อมเอกสารแนบและบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่
8. ผู้ไม่ผ่านการประเมิน ดำเนินการ ดังนี้
8.1 ยื่น แบบ คร.๑๐ พร้อมแนบหลักฐานใหม่
8.2 ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
8.3 รับบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน (ลงนัดวันและเวลาเพื่อเข้าสู่การประเมินใหม่ตามข้อ 1)
 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 8 มกราคม 2563  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 15 มกราคม 2563  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 22 มกราคม 2563  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 29 มกราคม 2563  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 11 มีนาคม 2563  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 2 สิงหาคม 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563  (สาขาช่างไฟฟ้าฯ) (สาขาช่างเครื่องปรับอากาศฯ) ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 29 สิงหาคม 2563  ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 2 กันยายน 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 3 กันยายน 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ

วันที่ 10 กันยายน 2563   ยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง ได้ในเวลาทำการ


ว้นที่ข่าว : 28/10/2562 0:00:00
ปิดหน้าจอ