ประกาศ นโยบาย และมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน

       ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ความสำคัญในการป้องกัน และปราบปรามทุจริต โดยกำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้กำหนดนโยบาย และมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานขึ้น และขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ว้นที่ข่าว : 24/3/2562 0:00:00
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ