ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปิดหน้าจอ