เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

          ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ( ๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๘๑๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จึงขอประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ปิดหน้าจอ