จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

 ด้วยจังหวัดระยอง โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัฎฑ์ชุดฝึกอบรมการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร(HMI) จำนวน ๑๖ ชุด แผงทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา PLC จำนวน ๒ ชุด ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้การฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

 

 

ดาวโหลดประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ดาวโหลดชุดฝึกหุ่นยนต์

ดาวโหลชุดอบรมการเชื่อมต่อ

ดาวโหลดแผงทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ปิดหน้าจอ