เปิดฝึกอบรมการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์

สถาบันพีัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จะเปิดดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ให้กับประชาชนผู้สนใจทั่ว ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมสัมมนา ชั้น 1 อาคารสถาบันพัฒนาบุคคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีวินัย สุขียุติ โทรศัพท์ 0892408390 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ :เป็นหลักสูตรฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย