ประกาศร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม