ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 

วันที่ 23-27 เมษายน 2561 และวันที่  7-11 พฤษภาคม 2561 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร