Mobile Application DSD Smart Skill & Services
 
Mobile Application DSD Smart Skill & Services

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้พัฒนา Application บริการประชาชนในการรับรองความรู้ความสามารถ