แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2560 - 2564
 
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2560 - 2564