ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายโฆษิต - ถาวระ 7 มกราคม 2544 - 13 พฤษภาคม 2544 ผู้อำนวยการ
นายรสพณ - จันทร์เพ็ญ 8 มีนาคม 2545 - 21 ธันวาคม 2550 ผู้อำนวยการ
นางประชุมพร - ชีวะประเสริฐ 21 ธันวาคม 2550 - 24 ตุลาคม 2551 ผู้อำนวยการ
นายพงศ์ศักดิ์ - มาศมาลัย 24 ตุลาคม 2551 - 29 ตุลาคม 2553 ผู้อำนวยการ
นายพรเสริฐ - อางควนิช 29 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2555 ผู้อำนวยการ
นางสาวเกยูร - ศรียศชาติ 7 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการ
นายชาญวิทย์ - กองทอง 17 พฤศจิกายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการ
นายจรัลรัตน์ - สุวรรณวัฒน์ 1 ธันวาคม 2558 - 17 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการ
นายยอดเมือง - ศิริประธาน 16 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
 


รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ