ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ระนอง ออกตรวจติดตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมสถาน ประกอบการ และสุ่มตรวจสารเสพติดผู้ใช้แรงงาน
ว้นที่ข่าว : 02/09/2562
สนพ.ระนอง เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
ว้นที่ข่าว : 30/08/2562
สนพ.ระนองจัดฝึกอบรมโครงการ “ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ”
ว้นที่ข่าว : 30/08/2562
สนพ.ระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ Ranong Nice & Clean สำหรับของฝากที่ระลึก ครั้งที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 27/08/2562
สนพ.ระนอง เข้าร่วมอบรมโครงการ #การเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการเงินการคลังภาครัฐ#
ว้นที่ข่าว : 26/08/2562
สนพ.ระนอง มอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
สนพ.ระนอง เข้าร่วมอบรมโครงการ "อบรมให้ความรู้การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน"
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
สนพ.ระนอง มอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
สนพ.ระนอง ออกหน่วยบริการ ”โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
สนพ.ระนอง ดำเนินการจัดกิจกรรม จัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
สนพ.ระนอง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ”
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
สนพ.ระนอง ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติของสถานประกอบการที่ยื่นคำขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
สนพ.ระนอง ร่วมออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระนอง
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
สนพ.ระนอง ออกตรวจติดตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยบูรณาการร่วมกับการดำเนินงานโครงการกระทรวงแรงงานเยี่ยมสถานประกอบการและผู้ใช้แรงงาน สถานประกอบการสีขาว และโครงการTO BE NUMBER QNE จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
สนพ.ระนองเข้ากิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ : ฟื้นฟูป่าบกจังหวัดระนอง
ว้นที่ข่าว : 13/08/2562
สนพ.ระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ว้นที่ข่าว : 13/08/2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เรื่อง ประกาศผลการจำหน่าย(ขาย) ครุภัณฑ์ และวัสดุคงทนถาวรชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีการขายทอดตลาด
ว้นที่ข่าว : 09/08/2562
สนพ.ระนองเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ว้นที่ข่าว : 09/08/2562
สนพ.ระนอง ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตาม ความต้องการของผู้ประกอบอาชีพ ม. 26
ว้นที่ข่าว : 07/08/2562
สนพ.ระนองเข้าร่วมประชุมกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระนอง
ว้นที่ข่าว : 07/08/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 113 รายการ