หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนอง เปิดการฝึกอบรม พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

18 ก.พ. 64 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เปิดการฝึกอบรม พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ  ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยการฝึกอบรมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัตถุประสงค์ กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลสัมฤทธฺ์ของโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการปรับตัวของธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างจริงจัง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไร สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์  โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม


ว้นที่ข่าว : 19/02/2564