หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

 วันที่ 12 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง  ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง   โดยมีนายยอดเมือง  ศิริประธาน  ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ได้ดำเนินการ ดังนี้

          1. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง จัดทำหนังสือเวียนเจ้าหน้าที่เชิญชวนรับชมคลิปพระธรรมเทศนา กัณฑ์อุโบสถ เรื่อง...สุจริตธรรมกถา ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โดย..พระพรหมบัณฑิต เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เกิดจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประมวลจริยธรรม ตามลิ้งค์ https://youtu.be/07OKUpCOfeQ

          2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง โดยนายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กล่าวเชิญหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่การเงินชี้แจงการปฏิบัติและการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงาน

          3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง โดยนายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการ กล่าวเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือ รง 0403/ว 09633 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบงบประมาณ 2564 ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

          4. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมทำหนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่รับทราบ

          5. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 64 โดยนายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการ กล่าวเชิญหัวหน้าบริหารทั่วไป ชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือ รง 0403/ว 04078 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

          6. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง จัดทำคู่มือการให้บริการทางโทรศัพท์ พร้อมทำหนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่รับทราบ

 


ว้นที่ข่าว : 03/02/2564