หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1

เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2559  นายจรัลรัตน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ชี้แจง การทดสอบมาตรฐานฯ เพื่อรองรับการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยฝ่ายทดสอบฯ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป  รวมจำนวน 18 คน โดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฎี ผ่านการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) และภาคปฏิบัติ ณ อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนองฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 25/08/2559