หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1

เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2559 นายจรัลรัตน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแรงงานจังหวัดระนอง ชี้แจง การทดสอบมาตรฐานฯ เพื่อรองรับการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยฝ่ายทดสอบฯ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป รวมจำนวน 25 คน โดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฏี ผ่านการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Testing) และภาคปฏิบัติ ณ อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง

 


ว้นที่ข่าว : 18/08/2559